Missie & Visie

Missie

 

Via netwerken elkaar versterken met behoud van de autonomie van elke school.

 

 

Visie

 

Scholengemeenschap De Achthoek heeft acht dorpsscholen en zes schoolbesturen. Via overleg kunnen we onze expertise delen met de directeuren, de schoolbesturen en het personeel. Dit komt uiteindelijk ten goede aan het onderwijzen van onze leerlingen.

 

Toch is er voldoende ruimte voor de autonomie van elke school en worden de kleine scholen extra ondersteund.

 

Op pedagogisch vlak werken alle scholen met de leerplannen van OVSG en worden we ondersteund door de pedagogische dienst van OVSG.

 

De geografische ligging is niet ideaal, maar vormt geen onoverkomelijke hinderpaal voor de werking van de scholengemeenschap.

 

Professionalisering via netwerking en nascholing biedt ondersteuning aan de directeuren en de leerkrachten, en komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

 

De schoolbesturen voorzien voldoende financiële middelen, à rato van het aantal leerlingen, voor een vlotte werking van de scholengemeenschap.

 

De directeur coördinator leidt de werking van de scholengemeenschap en het administratieve luik in goede banen. Hij of zij zorgt voor een vlotte samenwerking in een opbouwende sfeer, met beperkt extra werk voor alle participanten.

 

De scholengemeenschap doet een beroep op externen voor de verdere uitbouw op pedagogisch vlak, de zorg en het juridisch aspect.

 

Acties van onze visie:

 

• Schoolbesturen: overleg – ondersteuning wetgeving in het beheerscomité, OCSG en vraag gestuurde werking

 

• Directeuren:

overleg en ondersteuning op vlak van pedagogische aspecten en wetgeving via

-organiseren van een maandelijks directeurenoverleg

-ondersteuning bieden aan nieuwe directeuren

-vraaggestuurde werking

-organiseren van een jaarlijks seminarie

-onderhouden van de site voor directeuren

-hulp bieden bij schoolorganisatie en lestijdenpakket

 

• Personeel

Op niveau van het personeel hebben we gezamenlijke nascholing en bieden we ondersteuning bij het implementeren van vernieuwingen binnen het onderwijslandschap.

Bijna alle leerkrachten maken hun agenda op in iOmniwize.

Er is een netwerking voor de collega’s, per leeftijdsgroep.

De functiebeschrijvingen en de evaluatiestructuur zijn dezelfde voor gans de scholengemeenschap.

De aanwerving van het personeel gebeurt per school en de directeur coördinator kan hierbij hulp bieden.

Het directeurencomité overlegt welke personeelsleden TADD kunnen opbouwen binnen de scholengemeenschap en licht hierover de schoolbesturen in.

 

• Zorg

 

De directeur coördinator en de zoco’s volgen de netwerking zorg van OVSG.

 

Via de eigen netwerking op niveau van de SG kunnen we de onderwijsvernieuwingen op vlak van zorg implementeren en expertise vanuit ervaring en nascholing uitwisselen om elkaar te versterken.

 

De kleuterparticipatie wordt door de directeur coördinator berekend.

De scholengemeenschap verdeelt de punten van zorg volgens het aantal leerlingen.

 

• Nascholing

 

Door samen te werken kunnen de leerkrachten expertise uitwisselen en is de nascholing financieel haalbaar voor elke school. Een gemeenschappelijke pedagogische studiedag biedt voordelen, maar we blijven alert voor de mogelijke valkuilen.

 

De coördinerend directeur en de zorgcoördinatoren volgen nascholing rond zorgaspecten en onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Driejaarlijks is er netwerking per leeftijdsgroep, waar de collega’s samen zoeken naar mogelijke oplossing omtrent hun vragen en bekommernissen op pedagogisch vlak. Er is tevens ruimte voor het voorstellen van goede praktijkervaringen, projecten en uitwisseling van de methoden.

 

• Financiën

 

Het lidgeld van de scholengemeenschap wordt bepaald à rato van het aantal leerlingen per school. Deze middelen worden o.a. gebruikt om het programma leerlingen- en personeelsadministratie te bekostigen en de werking van het secretariaat van de scholengemeenschap te financieren. Er is tevens ruimte voor nascholing van de directeur coördinator en het seminarie van de directeuren.

 

• Administratie

 

Onze administratief bedienden werken allen met hetzelfde administratief programma. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk elkaar hulp bieden en hun kennis doorgeven aan de nieuwkomers.

Er is een planning opgesteld welke administratieve medewerker in welke school hulp kan bieden bij het uitvallen van een collega.

De directeur coördinator is beheerder van informat.

 

• Samenwerking met externen

 

De scholen zijn aangesloten bij het CLB van Ieper , Roeselare en Diksmuide.

Er is een nauwe samenwerking met de pedagogische dienst van OVSG.

Met de secundaire scholen wordt er samengewerkt via de BaSo-werkgroepen van de regio Ieper.

Nascholing volgen we bij AVSG, het Eekhoutcentrum en de nascholingswerking en andere centra.

 

We kunnen rekenen op een vlotte samenwerking met respect voor elkaars autonomie!

 

SG De Achthoek

 

Berten Pilstraat 7

8980 ZONNEBEKE

ADMINISTRATIEF CENTRUM

Coördinerend directeur

Veerle Verborgh

Roeselaarsestraat 60

8890 MOORSLEDE

051 63 54 31 (voormiddag)